Tento obchod používá cookies a další technologie, abychom mohli zlepšit Vaš zážitky na našich stránkách.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Internetový obchod www.klimatshop.sk

(platné od 25.05.2018)

 

I.            Všeobecné ustanovenia

1.1.     Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou Ján Skovajsa - KLIMAT, so sídlom Beckov 587, 916 38 Beckov, Slovenská republika, IČO: 37 022 849, IČ DPH: SK1020302503, zapísaný v živnostenskom registri, živnostenský list vydaný dňa 14.02.2000 pod sp. č.: L/2000/00375/00002, reg. č. 200/2000, Osvedčenie o živnostenskom oprávnení vydané dňa 24.11.2010 č. OŽP-L/2010/04014-2, č. živnostenského registra 304-1233, Obvodného úradu v Novom Meste nad Váhom (ďalej len "Predávajúci") a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho www.klimatshop.sk podľa Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len "Kupujúci"), ktoré vznikajú pri kúpe uvedeného tovaru.

1.2.     Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa radia Všeobecnými obchodnými podmienkami a ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č.250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov.

1.3.     Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho www.klimatshop.sk (ďalej len "tovar") uzavretá spôsobom podľa článku II. Všeobecných obchodných podmienok.

1.4.     Na Kupujúceho, ktorým je osoba nakupujúca tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb (ďalej len „Podnikateľ“), sa nevzťahujú ustanovenia čl. VI. "Záruka a servis" a čl. VII. " Vrátenie tovaru - odstúpenie od zmluvy" Všeobecných obchodných podmienok. Zodpovednosť za vady tovaru sa v tomto prípade riadi zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Zb., Obchodného zákonníka, v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.

1.5.     Podnikateľom sa rozumie:

a)    osoba zapísaná v obchodnom registri (predovšetkým obchodné spoločnosti)

b)    osoba , ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia (živnostník zapísaný v živnostenskom registri)

c)    osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia na základe špecifických predpisov (napr. slobodné povolania ako advokáti, znalci a pod.) 

d)    osoba, ktorá prevádzkuje poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa špecifického predpisu.

1.6.     Kupujúcim sa rozumie: každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka. Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru.

               

 

II.          Spôsob objednania tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

2.1.     Kupujúci si objednáva tovar prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke Predávajúceho (ďalej len "Objednávka") spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku Všeobecných obchodných podmienok.

2.2.     Kupujúci vyplní pred Objednávkou fakturačnú adresu, adresu doručenia, vyberie si spôsob doručenia tovaru a spôsob platby.

2.3.     Kupujúci pri objednávaní cez internet vo formulári uvedie:

a)      meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo, e-mail, ak nakupuje ako súkromná osoba (spotrebiteľ);

b)      názov podnikateľa, právna forma, IČO, DIČ, IČ DPH –pokiaľ má takéto číslo vydané, sídlo a miesto podnikania, telefónne číslo a e-mail,  ak nakupuje v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou.

2.4.     Ak sa Kupujúci počas zadávania Objednávky pomýlil, má možnosť sa vrátiť späť a svoje údaje opraviť.

2.5.     Potvrdenie a odoslanie Objednávky uskutoční Kupujúci pomocou tlačidla „Potvrdenie objednávky“.

2.6.     Po odoslaní objednávky bude táto spracovaná u Predávajúceho, pričom bude obratom Kupujúcemu automaticky zaslaný akceptačný e-mail, o  prijatí Objednávky Predávajúcim. Na Kupujúcim uvedenú e-mailovú adresu budú v prípade potreby zasielané všetky potrebné informácie ohľadom objednávky.  

2.7.     Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie Predávajúceho Kupujúcemu.

2.8.     Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom  elektronickej pošty alebo telefonicky zároveň potvrdenej e-mailom.

2.9.     Predávajúci má právo zrušiť akceptovanú objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote podľa týchto obchodných podmienok alebo v cene uvedenej v internetovom obchode, pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude  Kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom.

2.10.  V prípade, že Kupujúci už vopred zaplatil za objednávku, zrušenú podľa predchádzajúceho odseku tohto článku, časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka vrátená do 15 dní od zrušenia objednávky, rovnakým spôsobom aký bol použitý pri úhrade kúpnej ceny za tovar, pokiaľ Kupujúci nepožiada inak.

 

III.         Cena a platobné podmienky

3.1.     Kupujúci je povinný za tovar, ktorého Objednávka bola akceptovaná Predávajúcim, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu podľa bodu 3.2 Všeobecných obchodných podmienok platnú v čase odoslania Objednávky Predávajúcemu.

3.2.     Kúpna cena za tovar je cena uvedená na internetovej stránke Predávajúceho www.klimatshop.sk v čase odoslania Objednávky Kupujúceho Predávajúcemu. Kúpna cena je uvedená vrátane DPH alebo a po zaplatení je potvrdená v podobe súhrnu na e-mail Kupujúceho.

3.3.     Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.

3.4.     Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny menových kurzov, pri výraznom náraste inflácie a zmene cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru. Kupujúci má v takom prípade právo odstúpiť od zmluvy.

3.5.     Kúpnu cenu hradí Kupujúci podľa zvoleného spôsobu úhrady uvedeného v Objednávke. Úhradu kúpnej ceny za tovar možno realizovať:

a)      vopred prevodom na účet na základe akceptačného e-mailu, doručeného na e-mail Kupujúceho,

3.6.     Faktúra na kúpnu cenu vystavená Predávajúcim, ktorá bude zaslaná Kupujúcemu spolu s tovarom, slúži zároveň i ako daňový doklad a dodací list.

3.7.     V kúpnej cene podľa bodu 3.2. Všeobecných obchodných podmienok nie sú zahrnuté náklady na dopravu zakúpeného tovaru.  

3.8.     Ceny v internetovom obchode nemusia byť zhodné s cenami interného systému firmy Ján Skovajsa - KLIMAT

 

IV.        Dodacia lehota

4.1.     Tovar bude Kupujúcemu dodaný v lehote uvedenej na internetovej stránke Predávajúceho pri príslušnom tovare v katalógu tovarov. Do tejto lehoty sa započítavajú iba pracovné dni.

4.2.     Dodacia lehota začína pri tovare, ktorého kúpna cena bude Kupujúcim hradená pri prevzatí tovaru, t.j. na dobierku, plynúť dňom uzavretia kúpnej zmluvy podľa čl. II. Všeobecných obchodných podmienok, to znamená doručením akceptácie predávajúceho Kupujúcemu. V prípade, že Kupujúci zvolil iný spôsob úhrady ako zaplatenie tovaru pri jeho prevzatí, t.j. napríklad prevodom platby z účtu na účet, začína dodacia lehota plynúť až od úplného zaplatenia kúpnej ceny, tzn. od pripísania celej sumy kúpnej ceny na účet Predávajúceho.

4.3.     Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy Kupujúceho.

4.4.     V prípade, že objednaný tovar nie je možné dodať v uvedenom termíne, bude Predávajúci Kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania, prípadne ponúkne iný výrobok, porovnateľný s pôvodným (náhradné plnenie). V takom prípade si však musí Predávajúci vyžiadať súhlas Kupujúceho.

4.5.     V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu ukončenia jeho výroby, Predávajúci bezodkladne informuje Kupujúceho o dôvodoch nedodania. Predávajúci je v takom prípade povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru.

4.6.     Kupujúci má vždy právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky (kúpnej zmluvy) uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú po odstúpení od objednávky (kúpnej zmluvy) finančné prostriedky vrátené Kupujúcemu v lehote 15 dní od uplynutia lehoty na dodanie tovaru, rovnakým spôsobom aký bol použitý pri úhrade kúpnej ceny za tovar, pokiaľ zákazník (Kupujúci) nepožiada inak.

 

V.          Podmienky dodania tovaru

5.1.     Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu v rámci Slovenskej republiky, Českej republiky a v rámci krajín EÚ až po úplnom zaplatení kúpnej ceny za tovar, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

5.2.     Dodanie je v pracovných dňoch pondelok až piatok v závislosti od zvolenej kuriérskej služby.

5.3.     V cene dopravy je zahrnutá aj cena balného.

5.4.     Možnosti odberu tovaru a jeho doručenia:

a)      osobný odber na adrese: Ján Skovajsa – KLIMAT, Beckov 587, 916 38 Beckov – zadarmo v pracovných dňoch Pondelok-Piatok od 6:00 do 14:30.

b)doprava na adresu určenú Kupujúcim – doprava Ján Skovajsa – KLIMAT -  určená na základe osobitnej cenovej ponuky po prijatí objednávky;

c) doprava na adresu určenú Kupujúcim kuriérskou službou TOPTRANS – cena bude vygenerovaná pred uzavretím objednávky na stránke Predávajúceho podľa aktuálneho cenníka prepravcu TOPTRANS, cena sa určuje podľa váhy tovaru;

d)doprava na adresu určenú Kupujúcim kuriérskou službou inou ako Toptrans (napr. GEIS, INTIME) – cena bude vygenerovaná pred uzavretím objednávky na stránke Predávajúceho podľa aktuálneho cenníka  daného prepravcu.

 

VI.        Záruka a servis

6.1.     Záruku na tovar Predávajúci poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Ak nie je v katalógu tovarov na internetovej stránke Predávajúceho www.klimatshop.sk uvedené inak, je záručná doba pri všetkých tovaroch 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim. 

6.2.     Poskytnutá záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovarov alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, živelnými pohromami ako napríklad úderom blesku či iným atmosférickým výbojom, ohňom či vodou alebo pôsobením iných neštandardných javov, ako napríklad prepätie v rozvodnej alebo telefónnej sieti. Záruka sa takisto nevzťahuje na vady vzniknuté nesprávnym projektom, nesprávnou montážou, nevhodným skladovaním, extrémnymi prevádzkovými podmienkami, zanedbaním údržby.

6.3.     Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od prepravcu/kuriéra a potvrdiť svojim podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru.

6.4.     Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou je nutné v takom prípade uplatniť priamo u pracovníka kuriérskej služby. Poškodený tovar Kupujúci od kuriéra neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci vyznačí do dokladu o prevzatí tovaru.

6.5.     Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie bez vád ktorého Kupujúci potvrdil pracovníkovi kuriérskej služby, nebudú Predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude Kupujúcemu poskytnuté.

6.6.     Kupujúci môže uplatniť reklamáciu:

a)      osobne v prevádzke Predávajúceho na adrese:

Ján Skovajsa – KLIMAT

Beckov 587

916 38 Beckov

b)zaslaním e-mailovej správy na adresu klimat@klimat.sk, v ktorej musí zadať číslo objednávky, číslo faktúry, popis zistenej závady produktu, dátum podania reklamácie.

 

VII.       Vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy

7.1.      V zmysle ustanovenia § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku") v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Je nevyhnutné, aby oznámenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy a zakúpený tovar boli Predávajúcemu doručené v uvedenej lehote. Odstúpenie od zmluvy sa však v zmysle uvedeného právneho predpisu okrem iného nevzťahuje na predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

7.2.     Kupujúci je povinný nepoškodený tovar vrátiť spolu s dokladom o kúpe, vrátane dokumentácie, príslušenstva a originálneho obalu (pokiaľ bol tento súčasťou dodávaného tovaru) buď osobne v sídle Predávajúceho, alebo odoslaním tovaru spolu s dokladom o kúpe, vrátane dokumentácie, príslušenstva a originálneho obalu na adresu Predávajúceho: Ján Skovajsa - KLIMAT, Beckov 587, 916 38 Beckov (tovar odoslaný na dobierku nebude Predávajúcim prevzatý, ale naopak bude Kupujúcemu vrátený na jeho náklady späť). V prípade, že Kupujúci využije právo na vrátenie tovaru, musí byť tovar nepoškodený, bez známok opotrebenia a v pôvodnom obale. 

7.3.     Pokiaľ bol tovar vrátený nepoškodený a neopotrebovaný, vráti Predávajúci Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru v lehote do 15 dní od odstúpenia Kupujúceho od zmluvy, a to prevodom na účet Kupujúceho. Pokiaľ by bol vrátený tovar akokoľvek poškodený či opotrebovaný, vyhradzuje si Predávajúci právo na náhradu škody, ktorú je oprávnený započítať oproti kúpnej cene. To neplatí ak bol tovar vrátený z dôvodu, že mal vady, na ktoré sa vzťahuje záruka.

7.4.     Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, pokiaľ mu bol zhotovený tovar  na základe osobitných požiadaviek, resp. zhotovený tovaru na mieru, alebo ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený tak, že nie je možný jeho ďalší predaj, alebo k predaju tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom

7.5.     Pokiaľ bol tovar vrátený nepoškodený a neopotrebovaný, vráti Predávajúci Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru v lehote do 15 dní od odstúpenia Kupujúceho od zmluvy, a to prevodom.

7.6.     Pre účel vrátenia tovaru môže zákazník využiť formulár "Odstúpenie od zmluvy" dostupný aj na webovej stránke predajcu: http://www.klimatshop.sk/datei/Klimat-odstupenie-od-zmluvy.pdf

 

VIII.       Alternatívne riešenie sporov

8.1.     Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.

Elektronické podávanie ars@soi.sk alebo adr@soi.sk, viac informácií na stránke https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi (Elektronická podateľňa: https://www.slovensko.sk )

8.2.    Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSOm ktorá je dostupná online: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len kupujúci – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

 

IX.     Záverečné ustanovenia

9.1.     Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke Predávajúceho.

9.2.     Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania objednávky Kupujúcim. 

9.3.     Odoslaním objednávky potvrdzuje Kupujúci Predávajúcemu, že akceptuje výšku ceny za objednaný tovar vrátane prípadných expedičných a dopravných nákladov, a zároveň potvrdzuje, že si Všeobecné obchodné podmienky platné v čase odoslania objednávky v prečítal, ich obsahu rozumel a v celom rozsahu s nimi súhlasí. 

9.4.     Kupujúci odoslaním objednávky vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby Predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené v objednávke za účelom plnenia kúpnej zmluvy uzatváranej podľa Všeobecných obchodných podmienok. Tiež za účelom ponúkania služieb a produktov Predávajúceho Kupujúcemu, a spracovával ich vo svojich informačných systémoch.  Súhlas Kupujúci udeľuje dobrovoľne na neurčitú dobu (minimálne po dobu stanovenú „zákonom o účtovníctve“, do jeho odvolania zaslaním písomného oznámenia na e-mailovú adresu Predávajúceho klimat@klimat.sk alebo na vyššie uvedenú poštovú adresu Predávajúceho.  Kupujúci prehlasuje, že osobné údaje uvedené v objednávke sú pravdivé.  

9.5.     V prípade, ak dopravu tovaru zabezpečuje zmluvný prepravca, Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí, aby Predávajúci poskytol dopravcovi nevyhnutné minimum osobných údajov potrebných pre doručenie tovaru (meno, adresa, telefón).

9.6.     Predávajúci vyhlasuje, že spracovávané údaje nebudú zverejňované, sprístupnené ani poskytnuté tretej strane, s výnimkou podľa predchádzajúceho odseku tohto článku.

9.7.     Predávajúci je viazaný svojou ponukou tovaru vrátane jeho ceny od odoslania akceptácie Kupujúcemu až do doby dodania tovaru Kupujúcemu, pokiaľ neustanovuje niektoré ustanovenie Všeobecných obchodných podmienok v zvláštnom prípade inak. Odoslanou objednávkou je Kupujúci viazaný do doby stanovenej na dodanie tovaru. 

9.8.     Predávajúci sa zaväzuje kúpnu zmluvu archivovať v elektronickej forme spolu s príslušnými Všeobecnými obchodnými podmienkami po dobu 5 rokov. Takto archivovaná zmluva nie je dostupná Kupujúcemu. 

9.9.     Kúpnu zmluvu podľa podmienok uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach je možné uzavrieť len v slovenskom jazyku. 

9.10.  Predávajúci si vyhradzuje právo meniť znenie Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných obchodných podmienok je splnená ich umiestnením na internetovej stránke www.klimatshop.sk.

9.11.  Na právne vzťahy vzniknuté v zmysle týchto Všeobecných obchodných podmienok sa v celom rozsahu vzťahuje právny poriadok Slovenskej republiky.

9.12.  Orgánom dozoru je:   Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj

                Odbor výkonu dozoru        

Hurbanova 59, 911 01  Trenčín, 

tel. č. 032/640 01 09,  fax č. 032/640 01 08   http://www.soi.skhttp://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a- ziadosti.soi

 

V Beckove , dňa 24.6.2018

 

Za Predávajúceho                                                                                          

 

 

Ján Skovajsa – KLIMAT                                                                                

Beckov 587                                                                                                        

916 38, Beckov                                                                                               

IČO: 37 022 849                                                                                             

IČ DPH: SK1020302503                                                                             

Tel.: +421 32 7777 441                                                                             
E-mail: klimat@klimat.sk www.klimatshop.sk